Voorwaarden

Algemene en betalingsvoorwaarden

 • Het lesgeld dient na ontvangst van de factuur binnen het genoemde termijn te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL62 SNSB 0900 0545 73 ten name van  Yoga Zwolle te Zwolle onder vermelding van  het factuurnummer. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 • Annulering:  als je je aanmeldt voor een cursus of workshop is het  volgende annuleringsbeleid van toepassing.  Kosteloze annulering is mogelijk uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus. Bij onvoorziene omstandigheden proberen we mensen zoveel mogelijk te compenseren  met inhaalmogelijkheden of een alternatieve yogacursus of lessen in een andere (digitale) vorm.  Door onvoorziene medische omstandigheden wordt in overleg gecompenseerd, danwel met inhaalmogelijkheden of restitutie van maximaal de helft van het cursusgeld.
 • Wanneer je een les mist, kun je deze in overleg binnen de duur van het blok inhalen, restitutie van het lesgeld is niet mogelijk
 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de cursist, Yoga Zwolle kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursist.
 • De cursist dient lichamelijke en/of psychische klachten te melden. Bij twijfel dient de huisarts te worden geraadpleegd
 • Yoga Zwolle behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien hier gegronde redenen voor zijn
 • Yoga Zwolle heeft het recht lesdagen/lestijden te wijzigen
 • Indien noodzakelijk kan Yoga Zwolle de algemene en betalingsvoorwaarden tussentijds aanpassen.
 • De cursist dient zich te houden aan de huisregels van de yogastudio.
 • Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene en betalingsvoorwaarden en ernaar handelen

Huisregels Yoga Zwolle

 • Heb respect voor je eigen mogelijkheden en grenzen, wees eerlijk tegenover jezelf. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, heb respect voor ieders leerproces en levensweg.
 • We zijn gelijkwaardig, we zijn allemaal spiegels voor elkaar.
 • Privacy: alles wat besproken of gedeeld wordt, blijft binnenskamers
 • Wees op tijd voor de les.
 • Zet je mobiele telefoon uit tijdens de les
 • De yogastudio mag niet worden betreden met schoenen aan.
 • Er wordt aangeraden om waardevolle spullen niet mee te brengen.
 • Indien je moet wachten in de wachtruimte of hal op de volgende les, doe dit in stilte om overlast te voorkomen in de yogastudio.

Tot slot

 • Niet teveel eten voordat je naar yogales gaat en het liefst een half uur van tevoren voldoende drinken, geen alcohol
 • Maak indien nodig nog even gebruik van het toilet, voordat de les begint.
 • Draag loszittende oefenkleding en graag een badlaken/dekentje meebrengen om over je yogamatje heen te leggen
 • Je kunt je omkleden in de ruimte naast de yogastudio